กลุ่มหนังสือคอมพิวเตอร์

microsoftoffice

กราฟิก+มัลติมิเดีย+สิ่งพิมพ์

การเขียนโปรแกรม

การค้าอิเล็กทรอนิกส์

การจัดการข้อมูล

การจัดการฐานข้อมูล

เกมและบันเทิง

คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
ซ่อม/ประกอบ/รักษา
ทั่วไป
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
เทคโนโลยีซีดีรอม
ะบบเครือข่าย
ระบบงานซอฟต์แวร
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สเปรตชีต (Excel)
อินเตอร์เน็ต
 
 
กลุ่มหนังสือวิทยาการและ
เทคโนโลยี ิ
อิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรม / ไมโครคอนโทรลเลอร์
ออกแบบเครื่องกล / หุ่นยนต์
ชุดคิท (Kit) ชุดทดลอง
    ชุดคิทไฟกระพริบ เกมต่างๆ
    ชุดคิทสัญญาณเสียง เสียงต่างๆ
    ชุดคิทโทรศัพท์ อินเตอร์คอม
    ชุดคิทรีโมท ควบคุม ตั้งเวลา
    ชุดคิท ตรวจจับ เตือนภัย กันขโมย
    ชุดคิท ขยายเสียง ปรับแต่งเสียง
    ชุดคิท สื่อสาร วิทยุ เครื่องรับส่ง
    ชุดคิททั่วไป
    ชุดคิทหุ่นยนต์
    ชุดคิทวิทยาศาสตร์
    ชุดคิทเสียงสัตว์ต่างๆ
    ชุดคิทชุดชิปเสียงดนตรี
ภาพถ่าย
เทคโนโลยีทั่วไป
 
 
กลุ่มหนังสือทั่วไป
บริหารธุรกิจ
ศาสนาและปรัชญา
ศิลปะ
สังคมศาสตร์
สุขภาพ และ ความงาม
คู่มือเรียน - สอบ
กีฬา นันทนาการ เกมกล
ภาษาศาสตร์ / อังกฤษ
วรรณกรรม
ท่องเที่ยว
บ้านและที่อยู่อาศัย
 
 
เส้นทางลัดหนังสือ
หนังสือออกใหม่
หนังสือขายดีติดอันดับ
หนังสือแนะนำ
 
กลุ่มตามสำนักพิมพ์
สำนักพิมพ์ KTP
สำนักพิมพ์ I-Style
สำนักพิมพ์ future
สำนักพิมพ์ bynature
สำนักพิมพ์ witty
สำนักพิมพ์ อินทนิล
สำนักพิมพ์ มหาสารคาม
ดร.เดชฤทธิ์ มณีธรรม
สำนักพิมพ์อื่น 

 
 
   

รายละเอียดทั่วไป

การควบคุมอัตโนมัติและการประยุกต์ใช้พีแอลซี (ขั้นกลาง)
ผู้เขียน : รองศาสตราจารย์อนุชา หิรัญวัฒน์
รหัสสินค้า : 9789741097319
จำนวนหน้า : 429 หน้า
น้ำหนัก : 860 กรัม
กลุ่มผู้ใช้ : นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทางด้าน PLC
ราคา : 270 บาท

รายละเอียด

รูปปกหนังสือขยาย

คอนเซ็ปต์เนื้อหา

ปัจจุบันได้มีการนำระบบการควบคุมอัตโนมัติ ระบบควบคุมและประเมินผลแบบศูนย์รวม (พีแอลซี และสกาด้าซอฟแวร์) มาประยุกต์ใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับอดีตที่ผ่านมา หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างฐานความรู้เทคโนโลยีด้านระบบควบคุมอัตโนมัติ การประยุกต์ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆ ในอุตสาหกรรม การใช้งานระบบควบคุมและประเมินผลแบบศูนย์รวม รวมทั้งการพัฒนาบุคลากร ประสบการณ์ โดยจะเป็นการช่วยให้ผู้อ่านได้เข้าใจ และสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยต่อไป
ดังนั้นหนังสือ “การควบคุมอัตโนมัติ และการประยุกต์ใช้งานพีแอลซี ขั้นกลาง” เล่มนี้จึงได้ถูกแต่ง และเรียบเรียงขึ้นมาต่อเนื่องจากหนังสือ “การควบคุมอัตโนมัติ และการประยุกต์ใช้งานพีแอลซี ขั้นต้น” โดยหนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์หลักที่จะให้ผู้อ่านได้มีความเข้าใจเพิ่มเติมในหลักทฤษฎีที่สำคัญ 3 ส่วนด้วยกันคือ 1. การประยุกต์ใช้งานพีแอลซี เพื่อทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ควบคุมการทำงานในระบบควบคุมแบบวงปิด (Closed loop control system)
2. การติดต่อสื่อสารของพีแอลซี ผ่านระบบบัสข้อมูลมาตรฐาน ได้แก่ AS-I และ Profibus
3. การประยุกต์ใช้พีแอลซี และโปรแกรมวินซีซีในระบบ SCADA
จุดเด่นของหนังสือ

จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้ คือจะเป็นพื้นฐานในการช่วยสนับสนุนและวิศวกรปฏิบัติงาน ได้รับความรู้ทางด้านระบบการควบคุมระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม โดยการนำเอาพีแอลซี (PLC) และสกาด้าซอฟแวร์ (SCADA) ของซีเมนส์ใช้อ้างอิงประกอบการบรรยายในหนังสือเล่มนี้
บริษัท ซีเมนส์ จำกัด เป็นผู้นำตลาดทางด้านระบบควบคุมอัตโนมัติในอุตสาหกรรม (PLC และHMI) และได้รับรางวัลตลาดทางด้านระบบควบคุมอัตโนมัติ PLC ของประเทศไทยประจำปี พ.ศ.2551 โดย Frost & Sullivan ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระและเป็นกลาง นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลบริษัทผู้นำทางด้านระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรมในภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก ประจำปี พ.ศ. 2551โดย Frost & Sullivan ซึ่งพิธีมอบรางวัลได้จัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์


เนื้อหาภายในหนังสือ / สารบัญ

เนื้อหาสารบัญของหนังสือ โดยแบ่งออกเป็น 14 บทดังนี้

1.พื้นฐานของระบบควบคุมการทำงานอัตโนมัติ
2.เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
3.ตัวควบคุมการทำงานในระบบอัตโนมัติ
4.การใช้โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรเลอร์ในระบบควบคุมแบบป้อนกลับ
5.การสื่อสารในงานอุตสาหกรรม
6.อาซี่บัส
7.โปรฟิบัส
8.โปรฟิเน็ต
9.การควบคุมสั่งการ และการร้องขอข้อมูล
11.การแสดงค่าของขบวนการ
10.การเริ่มต้นสร้างโปรเจคของวินซีซี
12.การกำหนดตั้งค่าระบบเตือนภัย
13.การให้รายงานลำดับของข้อความเตือนภัย
14.การให้รายงานการบันทึกแถบสัญญาณขณะทำงาน

หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะในการใช้ประกอบเป็นตำราเรียน หรือหนังสืออ่านประกอบสำหรับนิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจเป็นอย่างมาก


สินค้าในกลุ่มเดัยวกัน     กลุ่มวิทยาการและเทคโนโลยี > อุตสาหกรรม / ไมโครคอนโทรลเลอร์

คัมภีร์ ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51
ราคา : 250 บาท
คัมภีร์ ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC
ราคา : 250 บาท
การควบคุมอัตโนมัติและการประยุกต์ใช้พีแอลซี (ขั้นกลาง)
ราคา : 270 บาท
 
คุณเข้ามาอ่านรายละเอียดหนังสือเล่มนี้ ลำดับที่ 2167
   
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.ซี.พี. ซัคเซสกรุ๊ป
3/59 ซอย ลาดพร้าว 31 ถนน ลาดพร้าว แขวง จันทรเกษม เขต จตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-9389337 , 02 -5112266 , 02-9389250 โทรสาร 02-9389877 e-mail vcp@vcpbook.com